Projekt pn. „Razem do celu w Gminie Walim” jest realizowany w ramach Priorytetu 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty projektowe: