Życzenia na wakacje

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu

Powrót do szkolnej normalności


Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej od 25 maja szkoły mają możliwość prowadzenia nauczania stacjonarnego w edukacji wczesnoszkolnej, a także prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Możliwość decydowania o tym pozostawiono rodzicom.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu grupa rodziców i uczniów z klasy II podjęła decyzję o tym, aby dzieci wróciły do szkoły. Część uczniów z tej klasy uczestniczy w zajęciach dydaktycznych ze swoją wychowawczynią, dla pozostałych organizowane jest nauczanie zdalne.

Przed podjęciem tej decyzji wśród rodziców zostało przeprowadzone rozeznanie o potrzebie uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych oraz opiekuńczych.

Zajęcia w szkole odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym oraz z zachowaniem dystansu społecznego. Przed wejściem dzieci, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły mają mierzoną temperaturę oraz odkażają ręce płynem dezynfekującym.

Od 8 czerwca w szkole prowadzone są także zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci przedszkolnych. Opieka gwarantowana dzieciom w przedszkolach dla wielu rodziców jest bezcenna. Dzięki temu mogą realizować się zawodowo i mieć pewność, że ich pociechy będą pod dobrą opieką. Zajęcia organizowane są codziennie od godziny 6.00 do 16.00, uczestniczy w nich od 3 do 6 przedszkolaków.

Od 1 czerwca w szkole odbywają się konsultacje przedmiotowe. Prowadzone są w formie indywidualnych spotkań uczeń – nauczyciel lub w niewielkich grupach w oddaleniu od siebie.

W dniach od 16 do 18 czerwca przeprowadzono w szkole egzamin ósmoklasisty. Przebiegał on w spokojnej, miłej atmosferze, również z zachowaniem dystansu społecznego i szczególnych zasad higieny.

W tej chwili w szkole trwają przygotowania do zakończenia roku szkolnego.

Był to rok niełatwy, pełen nowych wyzwań dla uczniów, nauczycieli i dla rodziców. Wspólnie poradziliśmy sobie całkiem dobrze, przynajmniej mamy taką nadzieję. A teraz czekamy już tylko na wspaniałe wakacje!

I.W.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 4 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał drugą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3. Wytyczne te łagodzą obostrzenia dla ww. instytucji.

W przypadku żłobków i klubów dziecięcych w jednej sali mogą przebywać 3 grupy po ośmioro dzieci, przy czym zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom
i opiekunom z trzeciej grupy kontakt z pozostałymi grupami. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko
i każdego opiekuna.

Kolejną zmianą jest umożliwienie wyjścia z dziećmi poza teraz instytucji opieki,
na pobliskie tereny rekreacyjne, jeśli instytucja opieki nie ma własnego ogrodu/placu zabaw.
W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp. 

Złagodzono również wytyczne dotyczące angażowania w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, w przypadku podejrzenia zakażenia w placówce – obecnie nie jest to bezwzględny zakaz, a zalecenie, by w miarę możliwości chronić te osoby.

W załączeniu przekazuję ww. wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwca 2020 r.Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji oraz załączonego dokumentugminom z Państwa terenu, aby mogły poinformować podlegające ich nadzorowi instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Bardzo proszę o opublikowanie tej informacji również na stronach internetowych Państwa urzędów.

Dorota Gierej

Zastępca Dyrektora

Departamentu Polityki Rodzinnej

Zakończenie roku szkolnego

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WALIMIU NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do wypożyczania książek na wakacje.

Postanowienia ogólne:

 1. Harmonogram zwrotów podręczników i innych materiałów bibliotecznych akceptuje Dyrektor Szkoły.
 2. Zwrotów mogą dokonać osoby zdrowe, które w ciagu14 dni nie miały kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 3. Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
 4. Osoby przynoszące książki do zwrotu powinny mieć rękawiczki oraz zakrywać nos i usta maseczką.
 5. Bibliotekarz podczas wykonywania swoich obowiązków powinien przebywać w rękawiczkach, maseczce lub przyłbicy. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, kiedy jest sam w pomieszczeniu i wykonuje prace porządkowe.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów od rozmówcy.
 7. Należy czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty.
 8. Ogranicza się  liczbę użytkowników do jednej osoby podczas dokonywania zwrotów w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika przez ucznia,  rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do wpłacenia równowartości na wskazane przez szkołę konto bankowe i dostarczenie ksero dokumentu wpłaty do biblioteki szkolnej.
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki z biblioteki szkolonej czytelnik zobowiązany jest odkupić ją lub dostarczyć inną, zaakceptowaną przez bibliotekarki.
 11. Uczniowie opuszczający naszą szkołę zobowiązani są do rozliczenia się ze wszystkich wypożyczonych książek i podręczników.
 12. W sprawach zwrotów i sytuacjach spornych prosimy o kontakt przez e-maila  pspwalim@wp.pl lub wardak.zpr@interia.pl

ZASADY PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WALIMIU

 1. Uczniowie wszystkich klas zobowiązani są zwrócić wypożyczone z biblioteki szkolnej książki i podręczniki do 25 czerwca 2020.
 2. Przyjmowanie zwrotów podręczników i pozostałych materiałów bibliotecznych odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu.
 3. Do biblioteki wchodzi tylko jedna osoba, pozostali czekają przed wejściem, zachowując odstęp 2 m.
 4. Przed przekazaniem zwrotów należy zdezynfekować ręce.
 5. Uczniowie/rodzice odkładają podręczniki i wypożyczone książki na stolik specjalnie do tego przygotowany, który będzie ustawiony przed wejściem do biblioteki. Po odłożeniu książek należy wycofać się na odległość 2m i poczekać na informacje o stanie konta czytelnika.
 6. Bibliotekarz dokonuje oględzin materiałów bibliotecznych w celu dokonania oceny jego stanu.
 7. Po każdym użytkowniku dokonuje się dezynfekcji blatu.
 8. Każdy czytelnik wychodząc z budynku szkoły dezynfekuje ręce i zachowuje bezpieczną odległość od pozostałych czytelników.

Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Walim, 04.06. 2020 r.                                                                      Dyrektor Szkoły

INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS DOTYCZĄCE TERMINÓW ZWROTÓW

INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS DOTYCZĄCE TERMINÓW ZWROTÓW

PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Klasa VIII19.06.2020 (piątek)

godz. 11:00 – 12:30 numery w dzienniku 1 – 11

godz. 12:30 – 14:00 numery w dzienniku 12 – 22

Klasa VII22.06.20202 (poniedziałek)

godz. 9:00 – 11:30 numery w dzienniku 1 – 10

godz. 11:30 – 14:00 numery w dzienniku 11 – 20

Klasa VI 23.06.2020 (wtorek)

godz. 9:00 – 11:30 numery w dzienniku 1 – 12

godz. 11:30 – 14:00 numery w dzienniku 13 – 23

Klasa Va24.06.2020 (środa) godz. 9:00 – 11:30

Klasa Vb24.06.2020 (środa) godz. 11:30 – 14:00

Klasa IV25.06.2020 (czwartek) godz. 9:00 – 11:30

Uczniowie klasy Ia, II, III podręczniki oddają wychowawcom, a pozostałe książki do biblioteki 25.06.2020 (czwartek) – godz. 11:30 – 14:00

Harmonogram konsultacji dla uczniów

Strona 1 z 96

Działa na WordPress & Szablon autorstwa Anders Norén, tłumaczenie: Polski WP