Projekty, które będą realizowane:

Nazwa: Spa Marzeń

Regulamin rekrutacji dla opiekunów koordynatorów projektu

Regulamin rekrutacji dla opiekunów projektu

Regulamin rekrutacji dla uczniów

 Czas trwania: II semestr roku szkolnego 2019/2020

Źródło dofinansowania program PO WER (środki europejskie)

Wyjazd na Łotwę dla klasy VII – 7 dni

Zajęcia przygotowawcze na terenie szkoły – przez drugi semestr:

j.angielski, j.rosyjski, geografia, plastyka, j.polski, zajęcia z psychologiem, dietetykiem

rozwój umiejętności komunikacji, przedsiębiorczości, pozyskiwania informacji, współpracy w grupie międzynarodowej, rozwój nauczycieli, międzynarodowa wymiana doświadczeń, promowanie zdrowego stylu życia, wiedza o zawodach.

Kwota dofinansowania: 92 282,00 PLN

Liczba uczestników: 18

Liczba opiekunów: 6

Podróż: 28 776,00 PLN (transport)

Pobyt za granica: 47 518,00 PLN (zakwaterowanie i wyżywienie)

plakat

Projekty realizowane w naszej szkole:

Projekt pod tytułem „Każdy jest ważny – program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu”

Regulamin rekrutacji do projektu – Każdy jest ważny

Banner

 

Od stycznia 2018r. odbywają się bezpłatne dla uczniów zajęcia z projektu „Każdy jest ważny – program rozwojowy dla szkoły podstawowej w Walimiu”.

W ramach projektu organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i TIK, treningi kompetencji kluczowych: trening komunikacji w języku angielskim, trening TIK, trening młodego naukowca, trening kreatywności, innowacji i pracy zespołowej. Ponadto organizowane są zajęcia grupowe i indywidualne w ramach doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia indywidualne i zbiorowe w ramach terapii psychologiczno-pedagogicznej, lekcje wyjazdowe w ramach doradztwa zawodowego np.: do Domu Pachnącego Chlebem w Raszowie, Toyoty w Wałbrzychu, Muzeum Pana Tadeusza i Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu. Odbywają się także lekcje wyjazdowe wspierające naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do Explora Park w Wałbrzychu i centrum ekologicznego „Dom Ogrodnika” w Krzyżowej.

Ze środków finansowych pochodzących z projektu zostały zakupione: trzy tablice interaktywne, 26 iPad-ów, urządzenie wielofunkcyjne i laptop, które wpływają pozytywnie na realizację zadań statutowych szkoły.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu 729419,25 PLN.

Projekty, w których uczestniczyła szkoła:

Projekt „Przedsiębiorcza Klasa” realizowany w naszej szkole pod nazwą

„Hotel Marzeń”

finansowany prze URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

tablica

 Narodowy Program Rozwoju Sportu

to program, który umożliwia uczniom uczestnictwo w ogólnopolskich e- spartakiadach, czyli zawodach on-line bez konieczności opuszczania boiska szkolnego czy hali. Powodzenia

 Mali Poligloci spod Wielkiej Sowy

 – program edukacyjny dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu

Zdobylismy szczyt

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5

Koordynator projektu
Aleksander Słychan
tel. 74 6640402
e-mail: olek@fee.pl

Opis projektu

Partnerzy:

– Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych

– Fundacja Aktywności Regionalnej

CZAS REALIZACJI

 01.02.2012 – 31.11.2012

Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnej inicjatywy „Mali Poligloci Spod Wielkiej Sowy” w formie 10 miesięcznych zajęć edukacyjnych, polegających na nauce języków obcych, w celu ponoszenia poziomu edukacji wśród dzieci w wieku od 6 do 9 lat w Gminie Walim

Projekt obejmuje następujące zadania:

1)    Realizacja procesu edukacyjnego:

a)    Nauka języka angielskiego – 80 godzin zajęć

b)    Nauka języka czeskiego – 80 godzin zajęć

c)    Wycieczki wspierające proces nauczania  – 4 wycieczki dla uczestników projektu.

d)    Zakup materiałów dydaktycznych (książki, ćwiczenia) dla uczestników projektu

e)    Zakup pomocy naukowych do Sali nauki języków

W trakcie realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 30 osób (15 chłopców i 15 dziewczynek)  w wieku od 6 do 9 lat.

http://www.fee.pl/?p=projekty&idp=92&x=aktualnosci

Tales. Getting kids together.

Baśnie, to co łączy dzieci.

P1070082

W roku szkolnym 2011/12 rozpoczynamy działania w ramach wielostronnego partnerstwa szkół z programu „ Uczenie się przez całe życie” Comenius. Projekt:„Tales. Getting kids together”- „Baśnie, to co łączy dzieci” łączy w działaniach naszą szkołę ze szkołami w Walii (Wielka Brytania), Finlandii, Turcji, Łotwy, Słowacji, Włoch i Hiszpanii. Projekt będzie trwał dwa lata. Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego- p. Aleksandra Wójcik. Pomimo tego, że nauczyciele nie pobierają gratyfikacji finansowych za udział w projekcie wszyscy nauczyciele z publicznej Szkoły Podstawowej bardzo zaangażowali się w działania.

    Celem projektu jest zintegrowane działanie szkól europejskich, aktywna nauka języka angielskiego, zdobywanie kluczowych umiejętności takich jak czytanie ze zrozumieniem, praca w grupie, komunikacja interpersonalna. Wierzymy, ze projekt przyczyni się do poszerzenia horyzontów, wymiany doświadczeń i zawieraniu nowych międzynarodowych przyjaźni.

    Działania będą zintegrowane z programami obowiązującymi w naszej szkole. Z projektem wiążą się liczne wyjazdy, w tym roku szkolnym planujemy odwiedzić naszych partnerów z Walii, Słowacji, Turcji i Hiszpanii.

    Nasi uczniowie będą uczestniczyć w licznych konkursach i działaniach w ramach klubu Comenius, kółka informatycznego, plastycznego, turystycznego, teatralnego, zajęć świetlicowych. Stworzyliśmy jasne kryteria dla dzieci chcących wyjeżdżać na zagraniczne wycieczki. Pod uwagę będzie brane zachowanie, oceny z języka angielskiego i polskiego, zaangażowanie w działania dodatkowe. Chcemy, aby projekt ten motywował naszych uczniów do pracy, kształtował pozytywne wzorce postaw. Mamy nadzieję, że udział w projekcie nada naszej szkole nowy- europejski wymiar.

www.comenius.org.pl

link do bloga  http://twinblog.etwinning.net/41605/

Projekt „Razem czy osobno”

CIMG4095

realizowany od 1.03.2011 do końca roku szkolnego 2011/2012, w ramach  projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX  Poddziałanie 9.1.2.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III.  Wartość  projektu  30.000 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Dobry start w lepszą przyszłość”

Trening pamięci

Dzięki staraniom Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu zrealizowany był projekt „Dobry start w lepszą przyszłość” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich – i polegał na przeprowadzeniu treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

Dodać trzeba, że pojęcie „trening pamięci”, aczkolwiek odnoszące się do przeważającej części kursu, jest pewnym uproszczeniem. Bowiem oprócz ćwiczenia stricte technik zapamiętywania, oddziaływanie trenera zostało rozszerzone na rozwój sprawności umysłowej w ogóle i podniesienie poziomu efektywności uczenia się.

Realizacja projektu rozpoczęła się formalnie od początku listopada 2011 r. (chociaż pierwsze zajęcia odbyły się dopiero 24.11 i trwała do końca lutego 2012 r. Uczestniczyło w nim dużo więcej osób (57) z klas II – VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

W ramach kursu odbyło się 46 godzin zajęć dla każdej z 4 grup.

Projekt „Dobry start w lepszą przyszłość” był wspaniałą szansą dla dużej grupy uczniów i uczennic. Trzeba powiedzieć prawdę, że gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) dzieci z Walimia nie miałyby szansy na uczestnictwo w podobnym kursie. Decydującą rolę odgrywają względy finansowe oraz brak podobnych ofert w okolicy.

Uczestnicy i uczestniczki projektu, dzięki metodologii pracy SPW, doświadczeniu trenera, zarówno stricte trenerskiego jak i pedagogicznego, osiągnęli naprawdę świetne rezultaty. Wielu z nich poczuło smak sukcesu i zauważyli że jest on możliwy, tylko trzeba chcieć i wiedzieć jak je osiągać.

Pragnę podziękować Pani Małgorzacie Jarczok – Dyrektorce szkoły, która dodatkowo pełniła rolę koordynatora projektu. Jej pomoc jest nie do przecenienia. To w znacznej mierze dzięki jej zaangażowaniu projekt mógł być realizowany bez przeszkód. Słowa wdzięczności kieruję również pod adresem Pani Małgosi z sekretariatu oraz Pań – Moniki i Teresy z obsługi za ogrom życzliwości i pomocy.

 

 Autoryzowany trener SPW – Jan Starek

http://www.swidnica.spw.pl/pl,menu,2273,0,walim.html

 Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Otrzymaliśmy wyposażenie pracowni przyrodniczej na łączna kwotę 150783,43zł.

Na wyposażeniu pracowni znajdują się również odpowiednie multimedia pozwalające na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów, a także interaktywne systemy informatyczne umożliwiające bieżące i efektywne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

link do miniportalu:

webfronter.com/dolnyslask/mp173/

 Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian

w polskim systemie edukacji.