Rok szkolny 2018/2019

ZGŁOŚ SWOJE ULUBIONE DRZEWO DO KONKURSU!

formularz_konkurs_drzewo_roku_2019

regulamin_konkursu_drzewo_roku_2019.output

plakat

 

Rok szkolny 2017/2018

Konkurs na prezentację multimedialną „100 lat Krainy  Sowiogórskich Tajemnic” został rozstrzygnięty.

Dnia 22 kwietnia 2018r. jury konkursu wyłoniło laureatów:

I miejsce – Aleksandra Śliwińska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach

II miejsce – Kinga Karankiewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach

III miejsce – Maja Kilanowska i Emilia Kaznowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach

 

Wyróżnienia:

Hubert Remiszewski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

Anna Mikulska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

Oliwia Zelek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

 

Regulamin Konkursu

 

na prezentację multimedialną

 

100 lat Krainy Sowiogórskich Tajemnic

 

 I.                   Organizatorzy Konkursu 

 

Organizatorem konkursu na prezentację multimedialną jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu.

II.                Struktura Konkursu

1. Jest to konkurs dla uczestników indywidualnych, uczniów klas V-VII oraz gimnazjalistów z terenu Gminy Walim.

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej pokazującej 100 lat na obszarze Gór Sowich.

III.             Cele Konkursu

1. Kształtowanie tożsamości regionalnej i zwiększenie zainteresowania historią regionu.

2. Popularyzowanie wiedzy na temat historii i kultury naszej Małej Ojczyzny.

3. Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy.

4. Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.

5. Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

6. Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.

7. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

8. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

IV.             Regulamin

  1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną prezentację wykonaną indywidualnie.
  2. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint- Microsoft Office lub Impress – Open Office i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach.
  3. W prezentacji powinny być zawarte informacje o materiałach źródłowych oraz autorze pracy.
  4. Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko autora.
  5. Praca nie podlega zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przejęciem majątkowym praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
  6. Uczestnik dołącza oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku.
  7. Prace należy dostarczyć do 15.05.2018 do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu na płycie CD.
  8. Przekazanie następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  9. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia na adres:

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

 

im. Polskich Noblistów

 

Ul. Boczna 8

 

58-320 Walim

 

 

 

 1. Organizator wyłania laureatów do 31.05.2018.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych poprzez ich prezentację.
 3. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz drobny upominek dla pozostałych uczestników Konkursu.

 

Fundatorem nagród jest:

 

Gmina Walim

 

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Walim oraz szkół z terenu naszej gminy do 4 czerwca 2018 roku oraz w prasie lokalnej.
 2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada 2018 roku w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, o którym Organizator powiadomi laureatów poprzez szkoły.