Opieka zdrowotna

Gabinet

Higienistki Szkolnej

otwarty

 poniedziałek, środa, piątek

w godzinach  800 – 1200

Ogólne warunki ubezpieczenia:

Informacja dot. przetwarzania danych SIP

OWU_NNW Ochrona Dziecka

Prezentacja „Zadania domowe”

Artykuł: Dojrzałość szkolna

Warto wiedzieć!

Materiały informacyjne dotyczące wewnętrznego życia szkoły,

zawierają najistotniejsze prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji.

LEKCJA

Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji
 • uzupełniać  braki wynikające z nieobecności
 • systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych
 • na bieżąco odrabiać zadania domowe
 • czynnie i aktywnie uczestniczyć  w zajęciach lekcyjnych

Rodzice mają obowiązek:

 • kontrolować przygotowanie dziecka do zajęć lekcyjnych, zadbać o prawidłowe wyposażenie w podręczniki , zeszyty i inne pomoce szkolne
 • zainteresować się poziomem wiedzy i umiejętności osiąganych w szkole

SPRAWDZIAN, KARTKÓWKA

Uczniowie mają obowiązek:

 • przygotować się do sprawdzianu lub kartkówki
 • po otrzymaniu ocenionej pracy dać ja do wglądu rodzicom
 • zwrócić pracę nauczycielowi na najbliższej lekcji
 • wiedzieć, że nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia kartkówki bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji

Rodzice mają obowiązek:

 • Zapoznać się z oceną ze sprawdzianu/kartkówki swojego dziecka

PRACA DOMOWA

Uczniowie mają obowiązek:

 • posiadać starannie odrobione zadanie domowe
 • zgłosić brak zadania domowego przed rozpoczęciem lekcji z podaniem przyczyny jego braku
 • uzupełnić braki spowodowane dłuższą nieobecnością w uzgodnionym z nauczycielem terminie

Rodzice mają obowiązek:

 • zapoznać się z oceną uzyskaną za zadanie domowe
 • dopilnować, aby dziecko odrabiało zadania domowe

FREKWENCJA

Uczniowie mają obowiązek:

 • punktualnie przychodzić na zajęcia
 • usprawiedliwiać nieobecności w szkole bezpośrednio po przyjściu do szkoły

Rodzice mają obowiązek:

 • usprawiedliwiać nieobecność  swojego dziecka  w szkole poprzez usprawiedliwienia pisemne, telefoniczne lub e-mail (jednodniowa nieobecność), nieobecność powinna być usprawiedliwiona bezpośrednio po przybyciu dziecka do szkoły
 • mieć świadomość, że ilość nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności ma wpływ na ocenę z zachowania

W sytuacji bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem po nieobecności dziecka dopuszcza się formę ustnego usprawiedliwiania

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Uczniowie mają obowiązek:

 • podczas przerw zachowywać się spokojnie,  aby swoim zachowaniem nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczniów np. nie biegać, nie krzyczeć, nie siadać na schodach, nie rzucać plecakami lub innymi przedmiotami
 • o złym samopoczuciu poinformować dyżurującego nauczyciela
 • podporządkować się poleceniom dyżurującego nauczyciela
 • podczas niekorzystnej pogody i bez nadzoru nauczyciela dyżurującego nie przebywać na placu zabaw i podwórku szkolnym
 • nosić zmienne obuwie, na płaskiej, nie ślizgającej się podeszwie

Uczniowie nie mogą:

 • stosować makijażu i farbować włosów
 • nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu
 • zapraszać obcych osób do szkoły
 • przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
 • palić tytoniu, pic alkoholu, używać środków odurzających

Rodzice mają obowiązek:

 • przekazywać wychowawcy  istotne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka
 • na wezwanie do szkoły przybyć po chorego ucznia

STRÓJ UCZNIA

Uczniowie mają obowiązek:

 • ubierać się do szkoły stosownie do okoliczności, w dni świąteczne stosować strój galowy

biała, wizytowa bluzka i czarna lub granatowa spódnica(dziewczynki),

biała, wizytowa koszula i granatowe lub czarne spodnie (chłopcy)

 • noszenie zmiennego obuwia i stroju na lekcje wychowania fizycznego

Rodzice mają obowiązek:

 • zaopatrzyć swoje dziecko w odpowiedni strój do szkoły na co dzień i podczas uroczystości  szkolnych

DYŻURY SZKOLNE

Nauczyciele zaczynają dyżury szkolne przed lekcjami o godzinie 8.00, wcześniej od godziny 7.40 jest otwarta świetlica szkolna.

Uczniowie mają obowiązek nie przychodzić do szkoły,  wcześniej niż o godzinie 7.40.

POSZANOWANIE MIENIA SZKOLNEGO

Uczniowie mają obowiązek:

 • szanować mienie szkolne
 • w wyznaczonym terminie zwracać książki do biblioteki szkolnej lub inne rzeczy wypożyczone ze szkoły
 • w porozumieniu z rodzicami naprawić zniszczone mienie szkolne

Rodzice mają obowiązek:

 • ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie szkolne

 PRZEPŁYW INFORMACJI

Rodzice mają prawo do kontaktu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu,

w wyznaczonych terminach zebrań lub indywidualnych konsultacji (plan wywieszony na tablicy ogłoszeń dla rodziców)

Prosimy o nieprzerywanie zajęć lekcyjnych w celu spotkania się w sprawie dziecka  z wychowawcą lub innym nauczycielem.

W przypadku złego samopoczucia ucznia lub w innych wyjątkowych sytuacjach nauczyciel powiadamia rodziców telefonicznie.